Spoločnosť MONTEQO s. r. o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009 s primárnym zameraním na inžiniering v oblasti stavebníctva.

Počnúc poradenstvom pred spracovaním projektovej dokumentácie, cez vypracovanie projektovej dokumentacie, zabezpečenie potrebných príloh a súhlasných stanovísk dotknutých orgánov, získanie stavebného konania, prípravu žiadostí o úver či už Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iného zdroja, až po dohľad nad hladkým priebehom realizácie a ukončenie stavby vrátane kolaudácie.

Táto činnosť je výsledkom spojenia našich predchádzajúcich skúseností pri príprave a realizácii stavieb. Základným predpokladom rozvoja a rastu našej spoločnosti vždy bola schopnosť flexibilne reagovať na požiadavky trhu, rovnako ako snaha o úplnú spokojnosť našich partnerov s našimi službami a následne aj s celkovým fungovaním našej spoločnosti.

Výhodou našej spoločnosti je mladý a dynamický kolektív, schopný pružne reagovať na príležitosti na trhu a potreby našich zákazníkov.

Ponúkame:
  • konzultácie a odborné poradenstvo
  • analýza možných spôsobov riešenia východzieho stavu
  • poradenstvo pri výbere projektanta a stanovený rozsahu projektačných prác
  • dohľad a konzulácie počas procesu spracovania projektovej dokumentácie
  • zabezpečenie potrebných príloh a súhlasných stanovísk dotknutých orgánov
  • zabezpečenie stavebného povolenia
  • príprava žiadosti o úver
  • inžiniering počas realizácie
  • asistencia počas kolaudácie diela
Základným predpokladom seriózneho a dlhodobo úspešného partnerstva je plnenie dohodnutých termínov a dodržiavanie dohôd do bodky. MONTEQO, s.r.o